ประเภทสื่อการเรียนรู้  วรรณคดี    ชื่อหนังสือ  อัล-ฟิกฮ์

ชื่อเรื่อง  บรรจง บินกาซัน  (การช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้)

สำนักพิมพ์  อัล อะมีน   ปีที่พิมพ์ 2547

 

สรุปสาระสำคัญที่ได้จากการอ่าน

ทุกสรรพสิ่งเป็นของพระผู้เป็นเจ้า เพราะฉะนั้นมนุษย์จึงครอบครองทรัพย์สมบัติแทนพระองค์ความหมายเดิมของคำว่า ซากัต นั้นมีความหมายทั้ง การชำระล้างบาป และ ความเจริญรุ่งเรือง การให้ซากัตนั้นหมายถึง การให้ตามอัตราส่วนจากจำนวนทรัพย์สินที่มีอยู่แก่ผู้ยากไร้ตามลำดับที่เหมาะสม อัตราส่วนซึ่งเป็นทองคำ เงิน และเงินสดซึ่งอาจมีจำนวนประมาณ 5.66 บาท ของนํ้าหนักทองคำ และถือครองเป็นเจ้าของเป็นเวลาหนึ่งปี ทางจันทรคติถือเป็นสองเปอร์เซ็นต์ครึ่ง การถือครองพวกเราได้รับการชำระล้างบาปด้วยการจัดแบ่งส่วนเล็กๆไว้สำหรับบุคคลผู้มีความจำเป็น และเช่นเดียวกับการตัดแต่งต้นไม้ การตัดแต่งนี้เพื่อให้เกิดความสมดุลอีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้เกิดการเจริญเติบโตอีกด้วย

 

ข้อคิดที่ได้จากการอ่าน

การชำระล้างบาป และ ความเจริญรุ่งเรือง

 

การนำข้อคิดที่ได้จากการอ่านไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

ถ้าพวกใดที่ถือครอง และครบหนึ่งปีไม่จ่ายซากัต ถึงคั่นบาป เพราะว่าคนมุสลิมต้องจ่ายซากัต ทุกคนที่ครองเช่นนํ้าหนักของทองคำ เงิน และเงินสด

 

ข้อความที่ประทับใจ/ข้อคิดเห็นของนักเรียน

การถือครองของพวกเขาได้รับการชำระล้างบาปด้วยการจัดแบ่งส่วเล็กๆได้สำหรับบุคคลผู้มีความจำเป็น

โฆษณา